สตรีวัยก้าวหน้า (Young Career)

       สตรีวัยก้าวหน้า (Young Career หรือ YC) หมายถึง สตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่  อายุไม่เกิน 40 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มีความสนใจในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาชีพ พร้อมๆไปกับการช่วยเหลือสังคม และชุมชน ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯภายใต้ชื่อกลุ่ม “สตรีวัยก้าวหน้า” มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในด้านต่างๆแก่กันและกัน เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯหรือภาคีร่วม สานต่อและสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ริเริ่มหรือมอบหมายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงริเริ่มโครงการและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯเพื่อผ่านความเห็นชอบและนำไปดำเนินการ

       “สตรีวัยก้าวหน้า” นับเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯให้สัมฤทธิ์ผล โดยที่ผ่านมา กลุ่มสตรีวัยก้าวหน้าของ สธวท ขอนแก่น มีผลงานการดำเนินการ ดังนี้

· การจัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ WEEE แยกขยะ เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย สืบต่อจากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

· การประสานงานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในงาน “ขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง (999 Khon Kaen Green Day) ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และองค์กรเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ การจัดนิทรรศการ และออกบูทโครงการ WEEE แยกขยะ การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดเดินขบวนแข่งขันเก็บขยะอันตรายและขยะมีพิษ

· การร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมและพัฒนาคุณภาพจิต โดยเน้นรูปแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

· การจัดทำเวบไซต์ของ สธวท ขอนแก่น ในชื่อ www.bpw-khonkaen.com

         ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน และกิจกรรมต่างๆกับสมาคมฯ ช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้ “สตรีวัยก้าวหน้า” เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพ และธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป