ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

        สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สธวท ขอนแก่น) หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Business and Professional Women’s Association of Thailand – Khon Kaen” (BPW-Khon Kaen) มีจุดกำเนิดมาจาก “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล” และ “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ดังนี้

        ปี พ.ศ. 2473 “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล” (International Federation of Business and Professional Women : BPW International) ได้ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย ดร.ลีน่า มาดีซิน ฟิลลิปส์ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพทั่วโลก พัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำของสตรีในทุกระดับ สร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสตรีในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยในขณะนั้นมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง 16 ประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 95ประเทศจาก 5 ทวีป และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 มีสถานะเป็นที่ปรึกษาขององค์การสหประชาชาติ

        ในส่วนของประเทศไทย ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2506 พบกับ ดร.ลีน่า และสมาชิกของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจากประเทศต่างๆ ได้รับทราบถึงรูปแบบขององค์กรและการดำเนินงานของสมาคมฯ เมื่อกลับมายังประเทศไทย จึงได้จัดตั้ง “สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย” ขึ้นที่กรุงเทพฯในปี พ.ศ.2507 มีชื่อย่อว่า “สธวท” ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการจัดตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ขึ้นเป็นลำดับที่ 2 และปี พ.ศ.2516 จัดตั้งสมาคมฯขึ้นที่ จ.สงขลา เป็นลำดับที่ 3 จากนั้นในปี พ.ศ.2519 ทั้ง 3 สมาคมฯ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย” ขึ้น และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลได้รับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกในปีเดียวกัน

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 สหพันธ์ฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้แก้ไขชื่อว่า “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ปัจจุบันมีสหพันธ์ฯมีสมาคมฯที่ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดต่างๆรวมทั้งสิ้น 18 สมาคมเป็นภาคีสมาชิก ดำเนินงานภายใต้หลักการและนโยบายของสหพันธ์ฯ

       สำหรับ สธวท ขอนแก่น มีที่มาจากการที่คุณดวงตา ทองโสภิต นักธุรกิจหญิงชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ รวม  4 ท่าน ได้มีโอกาสไปร่วมงานพิธีจุดเทียนประเพณีที่กรุงเทพฯในปี พ.ศ.2527 สัมผัสกับงานของสหพันธ์และพบกับสมาคมสมาชิก ในปีถัดมา จากการที่คณะกรรมการสหพันธ์ฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ จ.ขอนแก่น ในฐานะที่เป็นเส้นทางผ่านเข้า-ออกสู่จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่มีภูมิทัศน์และผังเมืองที่ดี เอื้อต่อการพัฒนา มีสภาพทางเศรษฐกิจดี เป็นที่รวมของสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จและมีบทบาทในภูมิภาค สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สตรีในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งได้  คณะกรรมการอาวุโสของสหพันธ์ฯ ประกอบด้วยคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ คุณหญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย และคุณบำเพ็ญ เพ็ญละคร จึงได้แวะมาพบคุณดวงตา และคณะที่ จ.ขอนแก่น ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมงานพิธีจุดเทียนที่ จ. อุบลราชธานี และร่วมสนทนาถึงภารกิจของสหพันธ์ฯและสมาคมสมาชิกอีกครั้ง การสนทนาครั้งนี้ ได้จุดประกายให้คุณดวงตา ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งสมาคมฯขึ้นใน จ.ขอนแก่น โดยออกไปพบกับสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพชาวขอนแก่นจำนวนหนึ่ง เพื่อบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญของสมาคมฯ และเชิญชวนให้มาร่วมกันก่อตั้งสมาคมฯขึ้นใน จ.ขอนแก่น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2530 คุณจรรย์สมร วันธเวคิน ประธานสหพันธ์ฯในขณะนั้นพร้อมด้วยกรรมการและผู้ติดตามอีก 6 ท่าน ได้ร่วมเดินทางมา จ.ขอนแก่น และช่วยดำเนินการก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จนเป็นที่เรียบร้อย โดยในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น” จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 และอีก 1 ปีต่อมา คือ เมื่อวันที่  8 กันยายน 2533 ได้รับการสถาปนาเป็นสมาคมสมาชิกของ “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดย ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร อดีตประธานสหพันธ์ฯให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสถาปนา และใช้ชื่อว่า “สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น” มีชื่อย่อว่า “สธวท ขอนแก่น” เป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ของสหพันธ์ฯ มีนางดวงตา ทองโสภิต ผู้ก่อตั้ง เป็นนายกสมาคมฯสมัยที่ 1