โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

 

            โครงการที่สธวท. ขอนแก่นร่วมมือกับองค์กรในจังหวัดเพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการ999 ขอนแก่นรักษ์โลก  โครงการปิดไฟให้โลก

 ฯลฯ