สตรีดีเด่น

          ในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีสตรีที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆกับทางสมาคมฯอันเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และครอบครัว รวมทั้งแก่สมาคมฯมาแล้วหลายท่าน โดยในปีบริหาร 2553-2555 มีสมาชิกที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

 

สมาชิกที่ได้รับรางวัล

รางวัล

วันที่ได้รับรางวัล

คุณวรรณเพ็ญ เกษมสันต์

คุณวรรณเพ็ญ เกษมสันต์

ยอดสตรีศรีขอนแก่น

8 มี.ค. 2554

คุณนัยนา เจริญผล

คุณนัยนา เจริญผล

ยอดสตรีศรีขอนแก่น

8 มี.ค. 2554

คุณดุษฎี จารุรัชตพันธ์

คุณดุษฎี จารุรัชตพันธ์

เงินขวัญถุง

25 เม.ย. 2554 และ 25 เม.ย. 2555

คุณยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์

คุณยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์

ครอบครัวไทยมีสุข

13 พ.ค. 2554

คุณกฤติกา อภิชนตระกูล

 

คุณกฤติกา อภิชนตระกูล

ครอบครัวไทยมีสุข

ยอดสตรีศรีขอนแก่น

13 พ.ค. 2554

8 มี.ค. 2555

คุณวัชนีย์ อินทรจักร

คุณวัชนีย์ อินทรจักร

แม่ดีเด่น

12 ส.ค. 2554

คุณผจงกิรติ์ เหล่าเราวิโรจน์

คุณผจงกิรติ์ เหล่าเราวิโรจน์

แม่ดีเด่น

12 ส.ค. 2554

คุณอัญชลี ธีรภานุ

คุณอัญชลี ธีรภานุ

สตรีไทยดีเด่น

1 ส.ค. 2555

คุณสุรัสวดี สฤษฎีชัยกุล

คุณสุรัสวดี สฤษฎีชัยกุล

สตรีไทยดีเด่น

1 ส.ค. 2555

คุณชุติมา สงวนตระกูล

คุณชุติมา สงวนตระกูล

ครอบครัวไทยมีสุข 5 ส.ค. 2555

นางทิพภาพร เกษมวิลาศ

คุณทิพภาพร เกษมวิลาศ แม่ดีเด่น 12 ส.ค. 2555

คุณกฤติกา อภิชนตระกูล

คุณกฤติกา อภิชนตระกูล

สตรีไทยดีเด่น

1 ส.ค. 2558

คุณกฤติกา อภิชนตระกูล

คุณกัลยา วัฒนธีรวุฒิ

สตรีวัยก้าวหน้าดีเด่น

3 ต.ค. 2558

คุณชุติมา สงวนตระกูล

คุณชุติมา สงวนตระกูล

นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง

3 ต.ค. 2558