เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคม

  • เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสมาชิกที่เป็นสตรีนักธุรกิจ และสตรีนักวิชาชีพในจังหวัดขอนแก่น ในประเทศไทย และนานาประเทศ
  • เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือแก่กันในบรรดาสตรีนักธุรกิจ และสตรีนักวิชาชีพในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดต่างๆ
  • เพื่อเชิดชูเกียรติและสถานภาพของสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และให้สตรีเหล่านี้มีความรับผิดชอบและตระหนักในภาระหน้าที่ของตนอันพึงมีต่อสังคมเมืองขอนแก่น ต่อประเทศชาติ ต่อสถานการณ์โลก ร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและการกุศลอันเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณของ สธวท ขอนแก่น                        

 

รางวัล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

วันที่ได้รับรางวัล

1)	โล่องค์กรที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นครขอนแก่นก้าวสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า

1) โล่องค์กรที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นครขอนแก่นก้าวสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า

เทศบาลนครขอนแก่น

28 ต.ค. 2550

เกียรติบัตร “โครงการเพชรน้ำหนึ่ง”

2) เกียรติบัตร “โครงการเพชรน้ำหนึ่ง”

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์

30 ก.ค. 2553

โล่ “โครงการสุดยอดเพชรน้ำหนึ่ง” ระดับภาค

3) โล่ “โครงการสุดยอดเพชรน้ำหนึ่ง” ระดับภาค

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

30 ก.ค. 2553

การให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

4) การให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์

17 ธ.ค. 2554

 

 

5) สุดยอดเพชรน้ำหนึ่งระดับประเทศ

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

1 ส.ค. 2555