รายชื่ออดีตนายกสมาคมฯ

        นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น มาจากการคัดเลือกของสมาชิกและคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งสมาคมฯขึ้นในปี 2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีบริหารสมัยที่ 12 (2557-2559) มีนายกฯที่ได้รับคัดเลือกมาแล้วทั้งสิ้น 9 คน โดยนายกฯคนแรก  คือ นางดวงตา ทองโสภิต นายกฯผู้ก่อตั้ง และนายกฯ คนปัจจุบัน คือ นางยุภา  โสภณรัตน์  ส่วนอดีตนายกฯท่านอื่นๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

นายกฯ และอดีตนายกฯ

สธวท ขอนแก่น

ปีบริหาร

นางดวงตา ทองโสภิต

นางดวงตา  ทองโสภิต

สมัยที่ 1 : ปี 2533-2535

สมัยที่ 2 : ปี 2535-2537

นางมัลลิกา มหรรฆานุเคราะห์

นางมัลลิกา  มหรรฆานุเคราะห์

สมัยที่ 3 : ปี 2537-2539

นางอาภรณ์ ตราชู

นางอาภรณ์  ตราชู

สมัยที่ 4 : ปี 2539-2541

นางอัจฉราวรรณ ธรรมธาริน

นางอัจฉราวรรณ  ธรรมธาริน

สมัยที่ 5 : ปี 2541-2543

นางอัญชลี ธีรภานุ

นางอัญชลี  ธีรภานุ              

สมัยที่ 6 : ปี 2543-2545

นางดวงตา ทองโสภิต

นางดวงตา  ทองโสภิต 

สมัยที่ 7 : ปี 2545-2548

นางผจงกิรติ์ เหล่าเราวิโรจน์

นางผจงกิรติ์  เหล่าเราวิโรจน์

สมัยที่ 8 : ปี 2548-2551

นางสร้อยศรี วัฒนธีรวุฒิ

นางสร้อยศรี  วัฒนธีรวุฒิ

สมัยที่ 9 : ปี 2551-2553

  นางดุษฎี  จารุรัชตพันธ์

นางดุษฎี   จารุรัชตพันธ์

สมัยที่ 10 : ปี 2553-2555

นางกฤติกา อภิชนตระกูล

นางกฤติกา  อภิชนตระกูล

สมัยที่ 11 : ปี 2555-2557

   นางกฤติกา อภิชนตระกูล

นางยุภา โสภณรัตน์

สมัยที่ 12 : ปี 2557-2559