พันธมิตรของเรา


    ภาคีร่วมโครงการ WEEE

1. สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์      www.thaiwomen.or.th

3. เทศบาลนครขอนแก่น     www.kkmuni.go.th

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        www.kkpao.go.th

5. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น       www.kkechamber.com    

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น      www.kku.ac.th

7.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น         www.khonkaen.mnre.go.th

8. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น        www.industry.go.th/ops/pio/khonkaen

9. สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1     www.kkzone1.go.th

10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น        www.kvc.ac.th

11. โรงเรียนสตรีกัลยาณวัตร               www.kw.ac.th

12. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น         www.kkprivateschool.org

13. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น            www.centralplaza.co.th/khonkaen/

14. เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น         www.redcross.or.th

 

          นอกจากภาคีร่วมในโครงการ WEEE แล้ว สธวท ขอนแก่น ยังมีพันธมิตรร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆอีกดังนี้

· วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น        www.kvc.ac.th

· ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น         www.rattanapa.com

· สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น www.khonkaen.m-society.go.th

· โรงแรม สุพรรณิการ์ โฮม                www.supannigahome.com

· เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น         www.redcross.or.th