สมาชิกของสมาคมฯ

สมาชิกของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท)  มีอยู่ 2 ประเภท คือ

    1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ สตรีที่มีความประพฤติและชื่อเสียงดีในทางธุรกิจ หรือ วิชาชีพ ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 สตรีนักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของ หุ้นส่วน ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ

1.2 สตรีนักวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ที่ใช้วิชาชีพมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และดำรงตำแหน่งหน้าที่อันเกี่ยวกับวิชาชีพที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับนับถือ หรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

    2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง อันเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการของนักธุรกิจ และนักวิชาชีพ

2.2 เป็นผู้ที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การสนับสนุน อันเป็นหลักการ และยังประโยชน์แก่งานสมาคมฯ

2.3 เป็นผู้ที่มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ

2.4    เป็นผู้ที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

2.5    สมาชิกกิตติมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้แต่งตั้ง

 

สมาชิกของ สธวท ขอนแก่น

คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารโครงการ และสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (บางส่วน)

คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารโครงการ และสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (บางส่วน)

         ปัจจุบัน สธวท ขอนแก่น มีสมาชิกซึ่งเป็นสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพในจังหวัดขอนแก่น ประเภทสมาชิกสามัญ รวมทั้งสิ้น 68 ราย ในจำนวนนี้เป็นสตรีวัยก้าวหน้า (Young Career) จำนวน 8 ราย