รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

 

โครงการ “ดินสอสีและจิตรกรน้อย” (Colour Pencil and the Young Artist)

ประธานโครงการ :  คุณวรรณเพ็ญ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ที่มาของโครงการ

              “ดินสอสีกับจิตรกรน้อย” เป็นโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ที่สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่งของ บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์คาวาซากิ และบริษัท เหล่าไพศาลกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน โดยใช้การประกวดวาดภาพระบายสีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในเรื่องของความภาคภูมิใจและรักในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง

-   เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเยาวชนในเรื่องของความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

วิธีการดำเนินโครงการ

โดยการใช้วิธีการวาดภาพระบายสีของเยาวชนในหมู่บ้าน การจัดประกวดวาดภาพระบายสีโครงการดินสอสีและจิตรกรน้อยได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนอย่างไร้ขีดจำกัด ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ ทั้งยังช่วยให้เกิดความเคารพรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบ้านเกิดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  โครงการนี้ยังมีอิทธิพลในระยะยาวอันจะนำมาซึ่งความสุขแก่หมู่บ้านต่อไป

งบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินโครงการ จำนวน 15 ครั้ง นับแต่ปี 2548 -2551  รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท

การวางแผนโครงการ

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยเริ่มดำเนินการในปี 2548 และจนถึงขณะนี้ ได้จัดกิจกรรมสำเร็จไปแล้ว 9 ครั้ง

กระบวนการดำเนินกิจกรรม

-  จัดตั้งคณะกรรมการทำงาน

-  เลือกหมู่บ้านและโรงเรียนเป้าหมาย

-  สำรวจสถานที่

-  ติดต่อกับตัวแทนของหมู่บ้านและโรงเรียน

-  จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์วาดรูป

-  เปิดพิธีโดยประธานโครงการ

-  กล่าวถึงที่มาของโครงการ

-  อธิบายกฎ กติกาของการประกวดวาดรูป

-  เริ่มการแข่งขันวาดรูป

-  คณะกรรมการตัดสินและประกาศผลการวาดรูป

-  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

สถานที่เป้าหมาย

-  กลุ่มเป้าหมาย 29 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นกลุ่มโรงเรียนในหมู่บ้านโดยรอบจังหวัดขอนแก่น

-  กลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 9 อำเภอ

การรายงานผลโครงการ (เชิงปริมาณ)

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี 2548 – 2551 ประกอบด้วย

-  นักเรียน                           1,200 คน

-  โรงเรียนเป้าหมาย              110 โรงเรียน

-  หมู่บ้าน                             110 หมู่บ้าน

คณะทำงาน

-  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  จังหวัดขอนแก่น

-  หน่วยงานธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น

-  ครู  อาจารย์ ในโรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

-  ข้าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ที่เข้าดำเนินโครงการ

สิ่งที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการ

 

โครงการนี้ไม่สามารถประเมินได้ในระยะเวลาอันสั้น  เนื่องจากเป็นลักษณะนามธรรม ทางสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  จังหวัดขอนแก่น เชื่อมั่นว่าโครงการดินสอสีและจิตรกรน้อยนี้เป็นผลในแง่บวกต่อการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนในระยะยาว  สมาคมฯต้องการเห็นเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและเป็นผู้ซึ่งมีความรักต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนถึงมีความภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง