การสมัครสมาชิก

 

      ผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางสมาคมฯ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครซึ่งขอรับได้ตามที่อยู่ของสมาคมฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับประโยชน์ต่างๆจากการเข้าเป็นสมาชิก ดังนี้

 • โอกาสในการติดต่อ หรือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับสมาชิกสมาคมฯ หรือ BPW ในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 95 ประเทศ ใน 5 ทวีป ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ BPW
 • โอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางธุรกิจ และร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยสมาคมฯ หรือโดยภาคีเครือข่ายในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ หรือในต่างประเทศที่จะมีขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ
 • โอกาสในการริเริ่ม นำเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆกับทางสมาคมฯที่อาจได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือต่างๆ
 • โอกาสในการได้รับรางวัล โล่ และเกียรติบัตรต่างๆจากความสำเร็จ หรือผลงานในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับทางสมาคมฯ ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวสมาชิกเองและบุคคลในครอบครัว
 • โอกาสในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือวิชาชีพของท่านบนหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯในอัตราสมาชิก

 

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สธวท ขอนแก่น จะต้องมีคุณสมบัติของสมาชิกแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้
 • ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมเสียค่าบำรุงสมาชิกปีละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) ส่วนสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุงสมาชิก

 

ระเบียบข้อบังคับการเป็นสมาชิก

      สมาชิกจะต้องไม่ดำเนินการอย่างใดๆอันจะเป็นการนำทางเสื่อมเสียมาสู่สมาคมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

สิทธิหน้าที่ของสมาชิก

 • สิทธิในการอภิปราย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ
 • สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะที่ปรึกษาของสมาคมฯ
 • สิทธิในการรับประโยชน์ต่างๆที่ สธวท ขอนแก่น จะอำนวยแก่สมาชิก
 • เข้าใจถึงภารกิจและหน้าที่ของสมาคมที่มีต่อสังคมและชุมชน
 • ประกาศภารกิจของสมาคมให้เป็นที่ชัดเจนต่อสังคม
 • เข้าร่วม ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือกิจการของสมาคม
 • แสดงบทบาทให้สังคมยอมรับในความเป็นผู้นำในเชิงธุรกิจและวิชาชีพ
 • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำที่เข้มแข็งที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
 • ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก