กิจกรรมด้านบริการสาธารณะ และบริการชุมชน

 

ได้แก่

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม  

 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 

                    ช่วยกาชาด