สารจากนายกสมาคมฯ

 

สารจากนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ขอนแก่น
 
                    เนื่องในโอกาสที่ สธวท-ขอนแก่น ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และได้ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ ประจำวาระ 2557-2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ให้เข้ารับหน้าที่บริหารงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงแล้วนั้น
 
                    ในการนี้ดิฉันและคณะกรรมการอำนวยการ ได้รับเกียรติจากที่ประชุมใหญ่ เลือกให้รับหน้าที่การบริหารงานของ สธวท-ขอนแก่น และให้ความไว้วางใจเลือกดิฉันให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายก สธวท-ขอนแก่น สำหรับปีบริหาร 2557-2559 ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการบริหาร สธวท-ขอนแก่น ได้ดำเนินงานและสานต่อนโนบาย โครงการต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม "โครงการ WEEE แยกขยะ" และด้านส่งเสริมอาชีพสตรี "โครงการหมู่บ้านไหมนพเกล้า" และได้เพิ่ม "โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยมะเร็งเต้านม" โดยกลุ่มสตรีวัยก้าวหน้า สธวท-ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่จะทำต่อเนื่องในอีก 2 ปีนี้
 
                    เว็บไซท์
www.bpwkhonkaen.com นี้ จะเป็นศูนย์กลางหนึ่งของการสื่อสาร เพื่อรวบรวมกิจกรรมและโครงการต่างๆ รายงานให้เพื่อนสมาชิกชาว สธวท ได้รับทราบข่าวสารระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ ให้ใกล้ชิดกัน ร่วมมือ ร่วมใจ และเป็นกำลังสำคัญร่วมกันผลักดัน สร้างผลงาน สธวท-ขอนแก่น ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
 
                    ดิฉันขอขอบคุณในไมตรีจิตที่ทุกท่านได้กรุณามอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของ สธวท-ขอนแก่น เสมอมา และต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำและผลงานที่ท่านที่ปรึกษาทุกท่านได้สร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
 
                     ดิฉันและคณะกรรมการบริหาร ปี 2557-2559 จะมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจ ใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ตามปณิธานของ สธวท-ขอนแก่น ทุกประการ


 
                                                                                                                    ด้วยรักและผูกพัน

                                                                                                                         
                                                                                                                           นางยุภา โสภณรัตน์
                                                                                                                     นายก  สธวท-ขอนแก่น
                                                                                                                     ปีบริหาร 2557-2559


 

----------------------------------------

      ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มีโอกาสและความท้าทายต่างๆรออยู่  สตรีไทยมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยนำพาธุรกิจไทยก้าวไปสู่ระดับสากล สธวท ขอนแก่น ในฐานะที่เป็นภาคีสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในหมู่สตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และนานาชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนครั้งนี้ อีกทั้ง จ.ขอนแก่น ถือเป็นจังหวัดหัวเมืองของภาคอีสาน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การคมนาคมขนส่งและการพาณิชย์ สธวท ขอนแก่น จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในลักษณะที่ดำเนินการเองและดำเนินการร่วมกับสหพันธ์ฯและภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของสตรีในท้องถิ่นให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน  โดยการพัฒนาศักยภาพของสตรีในชุมชน พัฒนาองค์ความรู้และฝึกอาชีพสตรีในสาขาต่างๆ  ได้แก่ โครงการ “ผู้หญิงนอกรอบ”  รวมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ที่ช่วยกระตุ้นให้สตรีตระหนักถึงคุณค่าและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งเสริมให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยยกระดับสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยที่มีต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนและสังคม  

       ท้ายนี้ ดิฉันในฐานะนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สธวท ขอนแก่น) จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และนักวิชาชีพสตรีทั้งหลาย จากธุรกิจและสาขาอาชีพต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงให้การสนับสนุนสมาคมฯในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สมาคมฯสามารถดำเนินภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของสมาคมฯ สหพันธ์ฯ และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพระหว่างประเทศ (BPW International) ในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสถานะและบทบาทของสตรีไปสู่ความเป็นผู้นำ ความเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างสตรีให้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

  คุณกฤติกา อภิชนตระกูล

   นางกฤติกา อภิชนตระกูล

 ปีบริหาร 2555-2557