คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะที่ปรึกษา

ผังโครงสร้างการบริหารงาน

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  จังหวัดขอนแก่น

ปี บริหาร 2557 - 2559

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโครงการ

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ปีบริหาร 2555 – 2557

โครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโครงการ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ปีบริหาร 2555 – 2557

 

โครงสร้างคณะที่ปรึกษา

โครงสร้างคณะที่ปรึกษา