cart

 

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยถังแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ และขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (Waste of Electronic and Electrical Equipments)

สธวท. ขอนแก่น รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและตระหนักถึงพิษภัยของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดอบรมสัมมนา เผยแพร่ความรู้ถึงพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า วิธีการคัดแยกและกำจัด พร้อมทั้งแจกจ่ายถังแยกขยะอิเลคทรอนิกส์และขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษา ธนาคาร โรงแรม บริษัทห้างร้านต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและสินค้าไอที ศูนย์จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ทั้งนี้ประชาชนชาวขอนแก่นสามารถมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการแยกขยะอิเลคทรอนิกส์และขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำมาทิ้งลงถังแยกขยะ WEEE ที่ทางสมาคมฯมอบให้กับหน่วยงานต่างๆและได้จัดวางไว้ตามจุดรับขยะฯดังต่อไปนี้

 

ถ.กลางเมือง

1.       โรงเรียนกัลยาณวัตร

2.       หจก. ธีรรัตน์ เทเลคอม

3.       ห้างสรรพสินค้า แฟรี่พลาซ่า

4.       ธนาคารซีไอเอ็มบี

5.       สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10


ดู ถนนกลางเมือง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ดู WEEE ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


 

ถ.ประชาสโมสร

ชุมชนบ้านบะขาม

ดู ถ.ประชาสโมสร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 


 

ถ.ประชาสำราญ

เทศบาลนครขอนแก่น


ดู ถ.ประชาสำราญ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


 

ถ.มิตรภาพ

ร้าน ชาญการช่าง

ร้านอาหาร แซบนัวครัวอีสาน

บริษัท โตโยต้า ขอนแก่น จำกัด

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตึกคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงอาหารชาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตลาดหนองแวง โซนกังสดาล หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดู ถ.มิตรภาพ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


 

ถ.ศรีจันทร์

ร้าน เคี้ยงมินิมาร์ท

ห้างทองจูท่งเฮง

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สาขาขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


ดู ถ.ศรีจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


 

ถ.ศรีธาตุประชาสันติ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม


ดู ถ.ศรีธาตุประชาสันติ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


 

ถ.ศูนย์ราชการ

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ดู ถ.ศูนย์ราชการ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า