หมู่บ้านไหมนพเกล้า

 

โครงการ ผู้หญิงนอกรอบ” (Business Women Idol Project)

 

ประธานโครงการ :  คุณนัยนา  เจริญพล

ที่มาของโครงการ

“ผู้หญิงนอกรอบ” หมายถึง สตรีที่มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพของตนเป็นอย่างดี    มีหลักการในการประกอบอาชีพ มีความเป็นผู้นำ  กล้าตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้อง  

เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้น มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงปี 2545 – 2549 โดยการผลักดันการนำเข้าส่งออก  การสร้างสภาพคล่องทางการเงิน  การส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับกลุ่มรากหญ้า เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ  จึงได้ออกแนวนโยบาย  “ประชานิยม” ให้เงินทุนสนับสนุนแก่รากหญ้าในการนำไปลงทุนผลิตสินค้าใหม่ๆและจัดจำหน่ายสินค้าในเชิงพาณิชย์ แต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสานมีอาชีพเกษตรกรรม ขาดความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนทำธุรกิจ การจะช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ สมาคมฯจึงเล็งเห็นว่า การให้ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมทั้งการน้อมนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจ และผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  จึงมีแนวคิดให้การจัดทำโครงการ “ผู้หญิงนอกรอบ” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆในชุมชน รวมทั้งได้รับการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบจากสตรีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อันจะช่วยจุดประกายความคิดในการเริ่มต้นทำธุรกิจ (โดยรัฐบาลในขณะนั้น ได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่สตรีในชุมชน ภายใต้การดำเนินนโยบายประชานิยม)  ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการโดยการจัดสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างสตรีในชุมชนและตัวแทนสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  

          

ความคาดหวังต่อโครงการ

-  เป็นตัวอย่างให้แก่สตรีในชุมชนในการดำเนินธุรกิจ โดยการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว และพัฒนาความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจแก่สตรีในชุมชน

-  ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้โดดเด่น หรือเด่นชัดขึ้น  ซึ่งการดำเนินโครงการ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างอำนาจต่อรองทั้งกับภาคธุรกิจและภาครัฐให้แก่สตรีในชุมชน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-  เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกลุ่มสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น (สธวท ขอนแก่น) และกลุ่มสตรีในชุมชน รวมถึงวิธีการจัดการกับปัญหา อุปสรรค และความยุ่งยากต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจ หรือการประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง

-  เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกลุ่มสตรีนักธุรกิจ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง พัฒนาให้มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้

-  เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ระหว่างสตรีในชุมชนและสมาชิกของ สธวท ขอนแก่น

 

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ : สตรีที่มีธุรกิจหรือสินค้าเป็นของตนเอง รวมถึงสตรีผู้กำลังจะเริ่มดำเนินธุรกิจ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ

-  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวม 80 หมู่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น

-  มีผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงปี 2549 – 2551 ประมาณ 320 คน

 

กิจกรรมหลัก

-  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 วันในรูปแบบการพูดคุยโต๊ะกลม หรือวิเคราะห์กลุ่มย่อยในหมู่บ้าน

-  มีสมาชิกสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมจำนวน 30 คน และสตรีในชุมชนเข้าร่วม 40คน

-  หัวข้อการพูดคุยมีดังนี้

-  วิธีการจัดตั้งและเตรียมการทำธุรกิจ

-  วิธีเรียนรู้และจัดการเรื่องกำไรขาดทุน

-  วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนคือทั้งลูกค้าและทีมงาน

-  วิธีการที่จะทำธุรกิจให้ยั่งยืน

   -  การมอบใบประกาศนียบัตร โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

 

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

              หมู่บ้านจาก 25 ตำบล ในจังหวัดขอนแก่น  (ดูรูปจากแผนที่ประกอบ)

 

              สีเขียว คือ บริเวณที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

              สีแดง  คือ บริเวณที่กำลังดำเนินการ

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา

-  ค่าวัสดุในการทำโครงการธุรกิจ

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

-  ค่าอาหาร

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเดินทาง

ประเมินไว้ที่    10,000  บาท/ครั้ง รวม 8 ครั้ง = 80,000 บาท

 

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

-  มีความรู้เรื่องผ้าไหมเพิ่มขึ้น

-  ได้รับทราบปัญหาที่พบในการผลิตผ้าไหม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบผ้าไหม และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบสินค้าตัวใหม่ๆ

-  สร้างเครือข่ายกับชุมชน