ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารแก่โยคีที่มาปฏิบัติธรรม ณ สถานธรรมสุพรรณิการ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2559 ~~ สธวท-ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารแก่โยคีที่มาปฏิบัติธรรม ณ สถานธรรมสุพรรณิการ์ บ้านโนนทัน จ.ขอนแก่น