ร่วมกับทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของขยะ WEEE

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ~~ คุณวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ประธานฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า และคุณธนพร มีแก้ว ประธานโครงการ WEEE ได้ร่วมกับทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของขยะ WEEE และร่วมมอบถังแยกขยะ WEEE แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์เรื่องขยะอันตราย เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก