คณะที่ปรึกษาร่วมเดินทางกับคณะที่ปรึกษาสหพันธ์ฯ เข้าพบคุณเสียงรัตน์ กีรติมาศ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการก่อตั้ง สธวท-บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ~~ คณะที่ปรึกษานำโดยคุณอัญชลี ธีรภานุ ประธานฝ่ายขยายองค์กรสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคุณผจงกิรติ์ เหล่าเราวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ และคุณออมชญา กุลพาธิติเอก ที่ปรึกษาฯ พร้อมคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม ร่วมเดินทางกับคณะที่ปรึกษาสหพันธ์ฯ นำโดยคุณลลิดา จันทรประเสริฐ และคุณพนิดา ชอบวนิชชา และ ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ รองประธานสหพันธ์ฯ และคณะ สธวท-นครราชสีมา เข้าพบคุณเสียงรัตน์ กีรติมาศ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และคุณปราณี โรจนสินวิไล เจ้าของห้างสรรพสินค้าทวีกิจ และกลุ่มสตรีผู้นำของบุรีรัมย์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการก่อตั้ง สธวท-บุรีรัมย์ ณ โรงแรมบุรีเทล จ.บุรีรัมย์