ร่วมประชุมกับทางสหพันธ์ฯ เพื่อปรึกษาหารือการจัด

วันที่ 28 เมษายน 2559 ~~ คณะที่ปรึกษา นำโดยคุณผจงกิรติ์ เหล่าเราวิโรจน์ และคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม ร่วมประชุมกับทางสหพันธ์ฯ เพื่อปรึกษาหารือการจัด "โครงการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การเงินดี.. ชีวีมีสุข" ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (เลยสถานฑูตจีน)