Alternate1 Alternate1 Alternate1 Alternate1 Alternate1 Alternate1 Alternate1 Alternate1 Alternate1 Alternate1สารจากนายกสมาคมฯ


 

สารจากนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ขอนแก่น
 
                    เนื่องในโอกาสที่ สธวท-ขอนแก่น ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และได้ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ ประจำวาระ 2557-2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องอัพทาวน์ โรงแสถิติผู้เข้าชมข่าวและกิจกรรมวันนี้